Årsmöte

Eskilstuna Uniteds årsmöte 2024

Onsdag den 20 mars, klockan 18.30
Tunavallens VIP-lokal 

Dagordning

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd för mötet.
Val av ordförande och sekreterare för mötet.
Val av protokolljusterare och rösträknare.
Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
Fastställande av dagordning.
Styrelsens verksamhetsberättelse med årsredovisning och bokslut för verksamhets- och räkenskapsåret 2023.
Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under verksamhets- och räkenskapsåret 2023.
Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
Fastställande av medlemsavgifter för 2025.
Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av ekonomisk plan för 2024.
Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.
Val av:
a) föreningens ordförande för en tid av ett år
b) övriga ledamöter i styrelsen
c) en auktoriserad revisor jämte suppleant samt en lekmannarevisor jämte suppleant för en tid av 1 år. I dessa val under punkt c) får inte styrelsens ledamöter delta.
d) 4 ledamöter till valberedningen för en tid av 1 år. En ledamot skall utses till ordförande.
e) ombud till möten där föreningen har rätt att vara representerad genom ombud.
Övriga frågor
Mötets avslutande

Nominera ledamöter till styrelsen

Har du förslag på personer som du tycker skulle vara lämpliga att jobba i styrelsen? Valberedningen vill gärna ha nomineringar från dig som medlem i Eskilstuna United.

Skicka dina förslag till valberedningen: karl-anders.siljebrat@eskilstunaunited.se

Material

Här kommer du hitta dokument inför årsmötet 2024

Verksamhetsplan 2023

Budget 2023